Công Bố Thông Tin

Tên Văn Bản Ngày Đăng Download
Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Việc Triển Khai Thực Hiện Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu 06/08/2020 Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Việc Triển Khai Thực Hiện Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu
Công Văn Đính Chính Nội Dung Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Nguyễn Xuân Trung 03/07/2020 Công Văn Đính Chính Nội Dung Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Nguyễn Xuân Trung
BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NGUYỄN XUÂN TRUNG 29/06/2020 BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NGUYỄN XUÂN TRUNG
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Thay Đổi Lần Thứ 7 29/05/2020 Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Thay Đổi Lần Thứ 7
Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Việc Bầu Chủ Tịch HĐQT 25/05/2020 Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Việc Bầu Chủ Tịch HĐQT
Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật Công Ty 25/05/2020 Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật Công Ty
Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Việc Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty 25/05/2020 Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Việc Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty
Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Việc Thành Lập Ban Kiểm Toán Nội Bộ Và Bổ Nhiệm Trưởng Ban Kiểm Toán Nội Bộ 25/05/2020 Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Việc Thành Lập Ban Kiểm Toán Nội Bộ Và Bổ Nhiệm Trưởng Ban Kiểm Toán Nội Bộ
FIR công bố Văn bản số 2204/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán về việc gia hạn thời gian công bố BCTC 20/04/2020 FIR công bố Văn bản số 2204/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán về việc gia hạn thời gian công bố BCTC
Công Bố Thông Tin Về Hợp Đồng Dịch Vụ Kiểm Toán Năm 2020 15/04/2020 Công Bố Thông Tin Về Hợp Đồng Dịch Vụ Kiểm Toán Năm 2020
Thông Báo Về Việc Thay Đổi Thời Gian Họp ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020 26/03/2020 Thông Báo Về Việc Thay Đổi Thời Gian Họp ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020
Thông Báo Về Việc Niêm Yết Và Giao Dịch Chứng Khoán Thay Đổi Niêm Yết 24/02/2020 Thông Báo Về Việc Niêm Yết Và Giao Dịch Chứng Khoán Thay Đổi Niêm Yết
Quyết Định Thay Đổi Đăng Ký Niêm Yết Cổ Phiếu Fir 24/02/2020 Quyết Định Thay Đổi Đăng Ký Niêm Yết Cổ Phiếu Fir
FIR - Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán Thay Đổi Lần Thứ Nhất Ngày 14-02-2020 18/02/2020 FIR - Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán Thay Đổi Lần Thứ Nhất Ngày 14-02-2020
FIR - Thay Đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Lần Thứ 6 11/02/2020 FIR - Thay Đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Lần Thứ 6
Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Việc Tăng Vốn Điều Lệ Của Công Ty Do Phát Hành Thêm Cổ Phiếu Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu 06/02/2020 Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Việc Tăng Vốn Điều Lệ Của Công Ty Do Phát Hành Thêm Cổ Phiếu Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu
Báo Cáo Kết Quả Phát Hành Cổ Phiếu Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu 20/01/2020 Báo Cáo Kết Quả Phát Hành Cổ Phiếu Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu
CBTT Thay Đổi Số Lượng Cổ Phiếu Có Quyền Biểu Quyết Đang Lưu Hành 20/01/2020 CBTT Thay Đổi Số Lượng Cổ Phiếu Có Quyền Biểu Quyết Đang Lưu Hành
FIR Công Bố Thông Báo Số 19/TB-SGDHCM Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng 14/01/2020 FIR Công Bố Thông Báo Số 19/TB-SGDHCM Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng
FIR Công Bố Thông Báo Số 18/TB-VSD Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Và Xác Nhận Danh Sách Người Sở Hữu Chứng Khoán 09/01/2020 FIR Công Bố Thông Báo Số 18/TB-VSD Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Và Xác Nhận Danh Sách Người Sở Hữu Chứng Khoán
Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Việc Thực Hiện Phát Hành Cổ Phiếu Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu 31/12/2019 Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Việc Thực Hiện Phát Hành Cổ Phiếu Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu
FIR - Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Thực Hiện Quyền Cho Cổ Đông Hiện Hữu 31/12/2019 FIR - Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Thực Hiện Quyền Cho Cổ Đông Hiện Hữu
FIR - Công Bố Thông Tin Về Việc Phát Hành Cổ Phiếu Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu 31/12/2019 FIR - Công Bố Thông Tin Về Việc Phát Hành Cổ Phiếu Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu
FIR - Công Bố Công Văn Số 7769 / UBCK-QLCB Về Việc Phát Hành Cổ Phiếu Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu 30/12/2019 FIR - Công Bố Công Văn Số 7769 / UBCK-QLCB Về Việc Phát Hành Cổ Phiếu Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu
FIR - CV Công Bố Thông Tin Về Việc Tổng Tài Sản Bị Giảm 10% Trở Lên Tại BCTC Năm 2019 28/11/2019 FIR - CV Công Bố Thông Tin Về Việc Tổng Tài Sản Bị Giảm 10% Trở Lên Tại BCTC Năm 2019
FIR - CV Công Bố Thông Tin Về Việc Thay Đổi Loại Chứng Khoán FIR 14/11/2019 FIR - CV Công Bố Thông Tin Về Việc Thay Đổi Loại Chứng Khoán FIR
Báo Cáo Tài Chính 9 Tháng Đã Được Kiểm Toán Năm 2019 30/09/2019 Báo Cáo Tài Chính 9 Tháng Đã Được Kiểm Toán Năm 2019
Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Kế Hoạch Sử Dụng Vốn Từ Đợt Chào Bán Riêng Lẻ 08/08/2019 Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Kế Hoạch Sử Dụng Vốn Từ Đợt Chào Bán Riêng Lẻ
Nghị Quyết HĐQT Công Ty Cổ Phần Địa Ốc First Real Về Việc Góp Vốn Thành Lập Công Ty Con 06/08/2019 Nghị Quyết HĐQT Công Ty Cổ Phần Địa Ốc First Real Về Việc Góp Vốn Thành Lập Công Ty Con
FIR_Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Người Nội Bộ Nguyễn Anh Tuấn 30/07/2019 FIR_Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Người Nội Bộ Nguyễn Anh Tuấn
Nghị Quyết HĐQT Công Ty Cổ Phần Địa Ốc First Real Về Việc Thông Qua Việc Phân Chia Cổ Tức Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu 02/07/2019 Nghị Quyết HĐQT Công Ty Cổ Phần Địa Ốc First Real Về Việc Thông Qua Việc Phân Chia Cổ Tức Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu
Nghị Quyết HĐQT Công Ty Cổ Phần Địa Ốc First Real Về Việc Phát Hành Riêng Lẻ Cho Nhà Đầu Tư 02/07/2019 Nghị Quyết HĐQT Công Ty Cổ Phần Địa Ốc First Real Về Việc Phát Hành Riêng Lẻ Cho Nhà Đầu Tư
Thông Báo Về Việc Mã Chứng Khoán Fir Được Đưa Ra Khỏi Danh Sách Chứng Khoán Không Được Phép Giao Dịch Ký Quỹ 27/06/2019 Thông Báo Về Việc Mã Chứng Khoán Fir Được Đưa Ra Khỏi Danh Sách Chứng Khoán Không Được Phép Giao Dịch Ký Quỹ
FIR_Thông Báo Giao Dịch CP Của Người Nội Bộ Nguyễn Anh Tuấn 24/06/2019 FIR_Thông Báo Giao Dịch CP Của Người Nội Bộ Nguyễn Anh Tuấn
FIR - CV Báo Cáo Biện Pháp Khắc Phục Báo Cáo Tài Chính Năm 10/06/2019 FIR - CV Báo Cáo Biện Pháp Khắc Phục Báo Cáo Tài Chính Năm
Công Bố Thông Tin Công Văn Số 32/2019/CV-FIR Ngày 17/5/2019 18/05/2019 Công Bố Thông Tin Công Văn Số 32/2019/CV-FIR Ngày 17/5/2019
FIR-CV Công Bố Thông Tin Về Việc Thay Đổi Loại Chứng Khoán FIR 03/05/2019 FIR-CV Công Bố Thông Tin Về Việc Thay Đổi Loại Chứng Khoán FIR
Nghị Quyết HĐQT Về Việc Giải Tỏa Cổ Phiếu Bị Hạn Chế Chuyển Nhượng 24/04/2019 Nghị Quyết HĐQT Về Việc Giải Tỏa Cổ Phiếu Bị Hạn Chế Chuyển Nhượng
FIR-CV Công Bố Thông Tin Hợp Đồng Kiểm Toán 22/04/2019 FIR-CV Công Bố Thông Tin Hợp Đồng Kiểm Toán
FIR_ CV Giải trình phản ánh báo chí 12/03/2019 FIR_ CV Giải trình phản ánh báo chí
FIR_Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Người Nội Bộ Nguyễn Anh Tuấn 29/01/2019 FIR_Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Người Nội Bộ Nguyễn Anh Tuấn
FIR_Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Người Nội Bộ Nguyễn Anh Tuấn 11/01/2019 FIR_Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Người Nội Bộ Nguyễn Anh Tuấn
Nghị quyết HĐQT thông qua sửa đổi phương án tăng vốn 06/12/2018 Nghị quyết HĐQT thông qua sửa đổi phương án tăng vốn
Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT 23/11/2018 Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT
Thay đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp lần thứ 5 20/11/2018 Thay đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp lần thứ 5
Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu 13/11/2018 Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu
FIR_CV Giải trình cổ phiếu FIR tăng trần 10 lần liên tiếp 01/11/2018 FIR_CV Giải trình cổ phiếu FIR tăng trần 10 lần liên tiếp
Thông báo gia hạn thời gian công bố BCTC quý của First Real 20/10/2018 Thông báo gia hạn thời gian công bố BCTC quý của First Real
FIR - Thông báo niêm yết cổ phiếu tại HSX 10/10/2018 FIR - Thông báo niêm yết cổ phiếu tại HSX
FIR - Quyết định niêm yết lần đầu 09/10/2018 FIR - Quyết định niêm yết lần đầu
Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ chào bán năm 2018 04/09/2018 Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ chào bán năm 2018
Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách Nhà đầu tư riêng lẻ năm 2018 30/08/2018 Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách Nhà đầu tư riêng lẻ năm 2018
Nghị quyết HĐQT triển khai phương án chào bán năm 2018 29/08/2018 Nghị quyết HĐQT triển khai phương án chào bán năm 2018
Giấy chứng nhận đăng ký mã chứng khoán FIR 04/07/2018 Giấy chứng nhận đăng ký mã chứng khoán FIR
Công văn chấp thuận đại chúng Công ty Cổ phần Địa ốc FIRST REAL 04/06/2018 Công văn chấp thuận đại chúng Công ty Cổ phần Địa ốc FIRST REAL

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG

 • Tập đoàn Trường Thịnh
 • Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại và Dịch Vụ An Dương
 • Tập đoàn Đất Quảng
 • Sea bank
 • Ngân hàng BIDV
 • Cenco
 • tpb
 • FPT
 • shb
 • ndn