[INFOGRAPHIC] QUY HOẠCH THÀNH PHỐ TAM KỲ - QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN 2050

Ngày đăng: 25/11/2021

Chia sẻ:

TP.Tam Kỳ được định hướng sẽ trở thành đô thị loại 1, hình thành vùng động lực góp phần đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Là thành phố tỉnh lỵ trực thuộc tỉnh Quảng Nam, Tam Kỳ với vị trí địa chiến lược quan trọng đang phát huy vai trò là động lực hỗ trợ cho sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Khát vọng xây dựng thành phố (TP) trở thành đô thị loại 1 thuộc tỉnh đã được Tam Kỳ cụ thể hóa bằng lộ trình, kế hoạch đầu tư cụ thể thông qua đề án quy hoạch TP. Tam Kỳ đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

 

--First Real--

Ngày đăng: 25/11/2021

Chia sẻ: